Kritériá na talentové skúšky pre šk. rok 2024/2025

  1. Študijné odbory  :        8604 M  Grafický dizajn

                                               8606 M  Fotografický dizajn

                                               8602 M  Priemyselný dizajn

8641 M  Propagačné výtvarníctvo

Úloha č. 1       Zátišie z geometrických telies, kresba ceruzou                         max. 30 bodov

Úloha č. 2       Figurálna kompozícia – kolorovaná kresba                                 max. 25 bodov

                        /suchý alebo mastný pastel/                                                 

Úloha č. 3       Farebné riešenie plochy                                                              max. 20 bodov

Úloha č. 4       Vlastné domáce práce – min. 10 prác                                          max. 10 bodov

                        /práce môžu byť prinesené fyzicky alebo v digitálnej forme/

 Pomôcky :  ceruzky HB, B1 – B7, guma, pastelky, lepidlo, nožnice.

Pre úspešné vykonanie skúšok je potrebné získať najmenej 55 bodov.

2.   Študijné odbory :          8661 M  01 Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

                                                                    –  zlatníctvo a strieborníctvo

                                             8661 M  02  Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

                                                                    –  umelecké zámočníctvo  a kováčstvo

                                             8661 M  03  výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

                                                                    –  plošné a plastické rytie kovov               

Úloha č. 1       Kresebný návrh na šperk alebo mrežu, kresba ceruzou/ pastel   max. 25 bodov

Úloha č. 2       Kresba ornamentálneho prvku – kolorovaná kresba                           max. 20 bodov

                        ( suchý alebo mastný pastel )

Úloha č. 3       Zhotovenie ozdobného predmetu z prideleného materiálu         max. 30 bodov

Úloha č. 4       Vlastné domáce práce – min. 10 prác                                                      max. 10 bodov

                        /práce môžu byť prinesené fyzicky alebo v digitálnej forme/

Pomôcky :  ceruzky HB, B1 – B7, pastelky, guma, sada pravítok, kružidlo, ochranné  

                    rukavice, jednoduchý ochranný odev.

            Pre úspešné vykonanie skúšok je potrebné získať najmenej 55 bodov.

Pri väčšom počte úspešných uchádzačov rozhodne o prijatí poradie podľa získaných bodov, pričom pri rovnosti bodov bude prednostne prijatý žiak so ZPS, žiak  ktorý navštevoval ZUŠ, žiak s postupom do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je MŠ SR.

      V druhom termíne môžu byť prijatí žiaci, ktorí vykonali úspešne talentové skúšky na inej škole v odboroch takého istého alebo podobného zamerania.