História školy

História prvej učňovskej školy je úzko spätá so vznikom Gerambovskej únie a so spracovaním striebra, ktoré sa začalo v roku 1895 spracovávať v novovzniknutej továrni SZANDRIK. Továreň vyrábala strieborné príbory a predmety k stolovaniu hlavne za pomoci cudzích odborníkov, ktorí však boli veľmi drahí. Preto v roku 1902 začala príprava vlastných odborníkov otvorením učňovskej školy ako jednej z prvých v Uhorsku. Zakladateľom tejto učňovskej školy bol riaditeľ továrne Szandrik, kreslič a výtvarník, neskôr vedúci ateliéru Ján Peterka.

V roku 1948 boli na dvore továrne postavené učňovské dielne a učňovská škola sa postupne transformovala na strojárske učilište, ktoré začalo produkovať absolventov v strojárskych odboroch aj pre dcérske závody Sandriku. 50-te až 70-te roky sa v továrni niesli v znamení veľkosériových technológií (sudy na pivo, kanistre, olejové a vzduchové filtre) a preto sa dominantnými stali obrábačské profesie. Najmä kvôli tomu došlo k postupnému útlmu remeselných profesií, a tak sa v tomto období z učňovskej školy definitívne stalo Stredné odborné učilište strojárske.

Politicko-spoločenské zmeny v roku 1989 zákonite ovplyvnili aj podobu zamerania školy v ďalšom období. Škola sa v tomto období začala vracať k tradičným umeleckoremeselným odborom, zameraným na spracovanie kovu. Novelou školského zákona sa v roku 1991 novým zriaďovateľom stáva Ministerstvo hospodárstva SR a učilište prestáva byť riadené priamo závodom Sandrik. Vzhľadom na tradície a výrobný potenciál Slovenska je ručná umeleckoremeselná výroba žiadaná a cenená doma i v zahraničí. V školskom roku 1994/1995 ukončili štúdium prví absolventi znovu otvorených umeleckoremeselných odborov.

V roku 2003 sa z názvu školy vypúšťa prívlastok „strojárske“ a škole je udelený čestný názov SOU Jána Peterku. Od roku 2004 sa zriaďovateľom stáva spoločnosť MPM s.r.o. Žilina.

Po krátkom čase škola znovu mení zriaďovateľa. Zriaďovateľom sa stáva spoločnosť Inštitút vzdelávania a starostlivosti s.r.o., Žilina. Ďalšou dôležitou zmenou bol vznik Súkromnej strednej umeleckej školy, ktorá vznikla 1.11.2005. V tomto období existovali v Hodruši-Hámroch paralelne dve školy – SSUŠ a SSOU-UR, resp. SSOŠ, ktoré spadali pod jedného zriaďovateľa a jedno vedenie. Aj sídlo škôl bolo v spoločných priestoroch.

V roku 2006 nastáva ďalšia zmena názvu jednej zo škôl, ktorý bol asi najdlhším názvom strednej školy na Slovensku – Súkromné stredné odborné učilište umeleckoremeselné Jána Peterku Hodruša-Hámre. SOU sa tak stalo prvým umeleckoremeselným SOU na Slovensku a ako sa neskôr ukázalo, aj jediným.

V roku 2009 nastáva zmena a tou bol legislatívny zánik Súkromnej strednej odbornej školy umeleckoremeselnej a jej delimitácia so Súkromnou strednou umeleckou školou. Od tohto roku škola zas figuruje pod jednotným názvom.

Od 1. septembra 2019, po legislatívnej zmene, nastala zmena názvu školy. Od tohto dňa sa pre našu školu používa názov Súkromná škola umeleckého priemyslu.

V roku 2022 uplynulo už viac ako 120 rokov od založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša-Hámre. Škola teda existuje a nepretržite produkuje kvalitných odborníkov už viac ako 120 rokov. Menila sa len jej forma, zriaďovatelia a názov.

V súčasnosti popri tradičných študijných odboroch ako výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, umeleckoremeselné spracúvanie kovov alebo zlatník a klenotník, škola vyučuje aj nové umelecké odbory podmienené reakciou na spoločenský dopyt a situáciu na trhu práce. Patria k nim odbory propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn,  fotografický dizajn a grafika vizuálnych komunikácií.