Výtvarná súťaž Talent, umenie, kumšt “TUK”

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva
Slovenskej republiky vyhlasuje 19. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže “talent – umenie – kumšt”
Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť u
žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie.
Podmienky súťaže
Právo zúčastniť sa 19. ročníka výtvarnej súťaže má každý žiak ZŠ a ZUŠ, ktorého práce zašle jeho škola
na adresu vyhlasovateľa súťaže s označením: adresa školy, meno a adresa autora, súťažná kategória,
veková kategória, názov práce a meno vyučujúceho. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: Prvé kolo:
Odovzdanie súťažných prác a ich selekcia odbornou porotou (v každej kategórii postúpi do finále
desať výtvarných prác). Druhé kolo: Odborná porota vyberie z každej kategórie tri víťazné práce,
ktoré budú ocenené finančnou odmenou. Z víťazných prác nakoniec porota vyberie dielo, ktoré získa
hlavnú cenu – Pohár výtvarnej súťaže “talent – umenie – kumšt”. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a ZUŠ
navštevujúcich 8. a 9. ročník ZŠ.
Súťažné kategórie

 1. Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
 2. Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet (napr. šperk, keramický výrobok a pod.)
 3. Fotografia (umelecká fotografia, čiernobiela a farebná fotografia a pod. rozmer A4)
  Technika prác je ľubovolná a najmenší formát súťažných prác je A4. Hodnotiť sa budú práce, ktoré
  budú označené ČITATEĽNE VYPLNENOU A VYTLAČENOU NÁVRATKOU NALEPENOU NA RUBE VÝTV.
  PRÁCE a zaslané najneskôr do 12. februára 2024 na adresu:
  Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kyslá 214, 966 61 Hodruša-Hámre s označením “VÝTVARNÁ
  SÚŤAŽ”
  Kritériá hodnotenia
  Dodržanie témy, pôvodnosť a originalita, primeraná technika a výtvarná úroveň.
  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIE VÍŤAZOV
  Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční
  v apríli 2024, na ktoré budú pozvaní víťazi výtvarnej súťaže.
  1.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 99.- Eur
  2.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 66.- Eur
  3.miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 33.- Eur
  Hlavná cena: diplom, pohár výtvarnej súťaže “talent – umenie – kumšt”
  MŠVVŠ SR pridelí finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov
  základným školám ktoré sa umiestnia na I.II.III. mieste.

Záverečné ustanovenia
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas s podmienkami súťaže, k bezplatnému vystaveniu prác, ich
publikovaniu a propagácii súťaže.
Zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť
pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby jej trvania.
Súťažné práce nezasielame späť. Účastník si ich po ukončení súťaže môže prevziať.
Na stránke www.tuk.sk bude prebiehať internetové hlasovanie.
Autor práce z najväčším počtom hlasov získa tablet.