PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK.ROK 2021/2022

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch zverejňuje  informácie o prijímacích skúškach a kritériách pre prijatie  uchádzačov o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022.    V školskom roku 2021/2022 prijíma SŠUP žiakov na tieto maturitné odbory: 8604 M Grafický dizajn 8606 M Fotografický dizajn 8641 M Propagačná výtvarníctvo 8661 M 01 Výtvarné spracovanie kovov  a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8661 M 02 Výtvarné spracovanie kovov  a drahých kameňov -umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8661 M 03 Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov   Prihlášky  na štúdium odošle základná škola poštou tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.   Talentové skúšky sa uskutočnia najskôr 5. mája 2021. Presný dátum upresníme včas na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR.   Kritéria na prijatie na štúdium sú uvedené v prílohe.    V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej nákazou COVID-19 budú kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 upravené podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR.      RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP /files/1614275389_Kriteria-na-talentove-skusky-2021.pdf