DVA PÓLY KOMPLEXITY

Výstava komplexne reflektuje dekádu tvorby autorskej dvojice Adriany Jánošovej Bútorovej a Martina Jánoša. V nej je divák konfrontovaný introspektívnymi vizuálnymi denníkmi, ale aj statementmi, ktorými autori v časovej lineárnosti akcentujú aktuálnu všeľudskú skúsenosť. Polaritu, diverzitu a dynamiku výstavného projektu definujú využité formálne prostriedky, ktoré v protiklade takzvanej tekutej doby vytvárajú solídne a trvalé artefakty. V prípade Martina Jánoša dominuje objekt, ktorého prostredníctvom reflektuje špecifické vnímanie sveta, ktoré otvára viacvrstvové percepčné konotácie. Adriana Bútorová Jánošová v kontrapunkte komponuje imaginatívne ladené grafické a maliarske výstupy, ktoré odkazujú na imanentné prežívanie a individuálne pomery mysle a citu. Vo vyššie pomenovaných formálnych stránkach polaritu zjednocuje previazanosť vzťahov medzi vysokou a nízkou kultúrou, pričom Godardovským princípom prepájania obrazov a plastík spoločne sprostredkovávajú priestorovú asambláž. Všetky potrebné informácie k návšteve výstavy nájdete tu: