INFORMÁCIE – MATURITA 2020

Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách a bodu 4.3 tohto rozhodnutia určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu podľa jednotlivých študijných odborov. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu:/files/1588784917_Skupiny-hodnetenych-predmetov-Maturita-2020.docx Zároveň upozorňujeme maturantov na niekoľko dôležitých termínov: /files/1588785125_terminy-maturanti.docx