USMERNENIE RIADITEĽA KU KLASIFIKÁCII VYBRANÝCH PREDMETOV

Na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety: etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova. Z uvedených predmetov bude na vysvedčení záznam „absolvoval/a“. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP