MATURITA 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! V školskom roku 2019/2020 sa na školách umeleckého priemyslu interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude vykonávať administratívne. Čo to teda znamená?

Interná časť maturitnej skúšky sa neuskutoční tak, ako sme boli zvyknutí, resp. neuskutoční sa vôbec. Známky na maturitnom vysvedčení sa budú vypočítavať zo známok za predchádzajúce štúdium.

Známka zo slovenského jazyka a literatúry bude vypočítaná z hodnotenia predmetu slovenský jazyk a literatúra za predchádzajúce štyri roky.

Známka z cudzieho jazyka bude vypočítaná z hodnotenia predmetu anglický jazyk/nemecký jazyk za predchádzajúce štyri roky.

Hodnotenie z odborných predmetov a praktickej časti bude vypočítané z hodnotenia súboru odborných predmetov za predchádzajúce štyri roky.

Hodnotenie internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Skupinu príbuzných predmetov určí riaditeľ školy na základe odporúčania predmetových komisií. Tie budú na našej škole zasadať v pondelok 27. 4. 2020. Informácie o tom, ktoré predmety sa budú zohľadňovať v maturitnom hodnotení z odborných predmetov a praktickej časti poskytneme budúci týždeň.

RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy

Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizaci…/