ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

 

Vyučovanie – prázdniny: 

 

-  Prvý polrok sa začína 1. septembra 2018, vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí sa  31. januára 2019 (štvrtok).

 

-   Druhý polrok sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

 

-  Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2018 (streda) a končia sa 2. novembra 2018, vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).

 

-  Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 (nedeľa)  a končia sa 7. januára 2019, vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).

 

-  Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 (piatok), vyučovanie sa začína 4. februára 2019  (pondelok).

 

-  Jarné prázdniny sa začínajú 4. marca 2019 (pondelok) a končia sa 8. marca 2019 (piatok), vyučovanie sa začína 11. marca 2019 (pondelok).

 

-  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok) a končia sa 23. apríla 2019, vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).

 

-  Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019 (pondelok)  a končia sa 31. augusta 2019, vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

 

Ďalšie dni voľna:

 

1. mája 2019 (streda)

8. mája 2019 (streda)

 

Klasifikačné porady:

19. november 2018 - priebežné hodnotenie

29. január 2019 - klasifikácia I. polrok

11. apríl 2019 - priebežné hodnotenie 1.-3.ročník

11. apríl 2019 - klasifikácia II. polrok 4. A, 4. B

13. máj 2019 - klasifikácia II. polrok 3. N

12. jún 2019 - klasifikácia II. polrok 2. E

25. jún 2019 - klasifikácia II. polrok 1. – 3. roč.

 

Prijímacie skúšky :

25. marec 2019 - overenie zručnosti a talentu - 1.termín

9. apríl 2019 - overenie zručnosti a talentu - 2.termín

25. jún 2019 - ďalší termín TS

26. august 2019 - prijímanie do vyšších ročníkov


Maturitné skúšky:

17. - 21. september 2018 - náhradný termín - praktická časť

25. september 2018 - náhradný termín - ústna časť

12. marec 2019 - EČ a PFIČ slovenský jazyka a literatúra

13. marec 2019 - EČ a PFIČ - anglický jazyk, EČ a PFIČ - nemecký jazyk

14. marec 2019 - EČ a PFIČ - matematika

9. - 12. apríl 2019 - Náhradný termín EČ a PFIČ

12. apríl - 10. máj 2019 - praktická časť OZ - 4.A, 4. B

13. máj - 17. máj 2019 - študijné voľno

20. máj – 24. máj 2019 - ústna časť MS

 

Záverečné skúšky:

13. - 14. jún 2019 - študijné voľno 2. E

17. jún 2019 - písomná časť ZS

18. - 20. jún 2019 - praktická časť ZS

21. jún 2019 - ústna časť ZS

 

Absolventské skúšky: 

 14. máj - 7. jún 2019 - absolventská práca

10. - 14. jún 2019 - študijné voľno

17. - 19. jún 2019 - obhajoba prác, absolventská skúška

 

Plán povinných kurzov:

december 2018, máj 2019 - cvičenie „Ochrana života a zdravia 1. a 2. ročník, Z.: Mgr. Kmeťová, Mgr. Volentierová

december 2018, január 2019, február 2019 - v závislosti od snehových podmienok -lyžiarsky kurz 2. ročník, Z.: Mgr. Danková, Ing. Žiakovč

20. - 24. máj 2019 - súvislá odborná prax 2. a 3. ročník, Z.: Mgr. Danková, Mgr. Švecová, Mgr. Volentierová, Ing. Švihla

jún 2019 - ročníkový projekt (klauzúrna práca) 1.,2. a 3. ročník, Z.: Mgr. Karnas, Mgr. Forgáčová, Mgr. art Holodová, Ing. Švihla

jún 2019 - krajinársky kurz (plenér) 2. ročník, Z.: Mgr. Karnas, Mgr. Forgáčová

jún 2019 - plavecký kurz 1. ročník, Z.: p.Galeta

jún 2019 - kurz „ Ochrana života a zdravia“ 3. ročník, Z.: Mgr. Švecová, Mgr. Volentierová, Ing. Žiakovič

máj – august 2019 - odborná prax - 1. N, 3. N, Z: Mgr. art Holodová, Ing. Kotora

 

 

Plán exkurzií:

Exkurzie a školské výlety budú organizované priebežne počas školského roka v závislosti od možností časovej rezervy vyučovania a záujmu študentov. Preferované budú odborné exkurzie, ktoré súvisia s preberaným učivom v jednotlivých odboroch.

 

Organizácia vyučovania v školskom roku 2018/2019

0. hod. 7,15 – 8,00  - 5´

1. hod. 8,05 – 8,50  - 10´

2. hod. 9,00 – 9,45  - 20´

3. hod. 10,05 – 10,50 - 10´

4. hod. 11,00 – 11,45  - 5´

5. hod. 11,50 – 12,35
 obedňajšia prestávka:12,35 – 13,10 (35´)
(výdaj stravy v ŠJ 12,40 – 13,10)

6. hod. 13,10 – 13,55 - 5´

7. hod. 14,00 – 14,45