ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

 

Vyučovanie – prázdniny: 

 

-  Prvý polrok sa začína 1. septembra 2019, vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa  31. januára 2020 (piatok).

 

-   Druhý polrok sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

-  Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 (streda) a končia sa 31. októbra 2019, vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).

 

-  Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 (pondelok)  a končia sa 7. januára 2020, vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).

 

-  Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok), vyučovanie sa začína 4. februára 2020  (utorok).

 

-  Jarné prázdniny sa začínajú 24. februára 2020 (pondelok) a končia sa 28. februára 2020 (piatok), vyučovanie sa začína 2. marca 2020 (pondelok).

 

-  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 (štvrtok) a končia sa 14. apríla 2020, vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).

 

-  Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda)  a končia sa 31. augusta 2020, vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

 

Ďalšie dni voľna:

 

1. mája 2020 (piatok)

8. mája 2020 (piatok)

 

Klasifikačné porady:

19. november 2019 - priebežné hodnotenie

28. január 2020 - klasifikácia I. polrok

7. apríl 2020 - priebežné hodnotenie 1.-3.ročník

16. apríl 2020 - klasifikácia II. polrok 4. A, 4. B

10. jún 2020 - klasifikácia II. polrok 2. E

24. jún 2020 - klasifikácia II. polrok 1. – 3. roč.

 

Prijímacie skúšky :

25. marec 2020 - overenie zručnosti a talentu - 1.termín

8. apríl 2020 - overenie zručnosti a talentu - 2.termín

22. jún 2020 - ďalší termín TS

25. august 2020 - prijímanie do vyšších ročníkov


Maturitné skúšky:

19. september 2019 - náhradný termín - praktická časť

21. september 2019 - náhradný termín - ústna časť

17. marec 2020 - EČ a PFIČ slovenský jazyka a literatúra

18. marec 2020 - EČ a PFIČ - anglický jazyk, EČ a PFIČ - nemecký jazyk

19. marec 2020 - EČ a PFIČ - matematika

31. marec - 3. apríl 2020 - Náhradný termín EČ a PFIČ

20. apríl - 15. máj 2020 - praktická časť OZ - 4.A, 4. B

18. máj - 22. máj 2020 - študijné voľno

25. máj – 29. máj 2020 - ústna časť MS

 

Záverečné skúšky:

11. - 12. jún 2020 - študijné voľno 2. E

15. jún 2020 - písomná časť ZS

16. - 18. jún 2020 - praktická časť ZS

19. jún 2020 - ústna časť ZS

 

Absolventské skúšky: 

 tento školský rok sa nekoná absolventská skúška

 

Plán povinných kurzov:

december 2019, máj 2020 - cvičenie „Ochrana života a zdravia 1. a 2. ročník, Z.: Mgr. Kmeťová, Mgr. Volentierová

december 2019, január 2020, február 2020 - v závislosti od snehových podmienok -lyžiarsky kurz 2. ročník, Z.: Mgr. Danková, Ing. Žiakovč

25. - 29. máj 2020 - súvislá odborná prax 2. a 3. ročník, Z.: Mgr. Kmeťová, Mgr. Danková, Mgr. Maslenová

jún 2020 - ročníkový projekt (klauzúrna práca) 1.,2. a 3. ročník, Z.: Mgr. Karnas, Mgr. Forgáčová, Mgr. art Holodová, Mgr. Maslenová

jún 2020 - krajinársky kurz (plenér) 2. ročník, Z.: Mgr. Karnas, Mgr. Forgáčová

jún 2020 - plavecký kurz 1. ročník, Z.: p.Galeta

jún 2020 - kurz „ Ochrana života a zdravia“ 3. ročník, Z.: Ing. Žiakovič, Mgr. Danková

september 2019, máj 2020 - odborná prax - 2. N Z: Mgr. art Holodová, Ing. Kotora

 

 

Plán exkurzií:

Exkurzie a školské výlety budú organizované priebežne počas školského roka v závislosti od možností časovej rezervy vyučovania a záujmu študentov. Preferované budú odborné exkurzie, ktoré súvisia s preberaným učivom v jednotlivých odboroch.

 

Organizácia vyučovania v školskom roku 2019/2020

0. hod. 7,15 – 8,00  - 5´

1. hod. 8,05 – 8,50  - 10´

2. hod. 9,00 – 9,45  - 20´

3. hod. 10,05 – 10,50 - 10´

4. hod. 11,00 – 11,45  - 5´

5. hod. 11,50 – 12,35
 obedňajšia prestávka:12,35 – 13,10 (35´)
(výdaj stravy v ŠJ 12,40 – 13,10)

6. hod. 13,10 – 13,55 - 5´

7. hod. 14,00 – 14,45