ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

Vyučovanie – prázdniny: 

 

-  Druhý polrok sa začína 1. februára 2021 (pondelok) dištančnou formou.

-  Naďalej prebieha komunikácia cez Google meet a žiaci svoje práce vkladajú na Google disk. 

  

-  Polročné prázdniny sa neuskutočnia.

 

- Žiaci a rodičia si môžu polročné výpisy pozrieť na Edupage, kde budú zverejnené 29.1.2021 všetkým klasifikovaným žiakom. 

 

Prijímacie skúšky :

 - Svoje prihlášky posielajte na adresu školy do konca februára, t. j. do 28.2.2021. 


Maturitné skúšky:

- 26.4 - 21.5. 2021 - praktické maturitné skúšky

- 24.5 - 28.5.2021 =  študijné voľno

- 31.5 - 4.6.2021 

 

 

Záverečné skúšky: 

 

 

Plán exkurzií:

Exkurzie a školské výlety budú organizované priebežne počas školského roka v závislosti od možností časovej rezervy vyučovania a záujmu študentov. Preferované budú odborné exkurzie, ktoré súvisia s preberaným učivom v jednotlivých odboroch.

 

Organizácia vyučovania v školskom roku 2020/2021

0. hod. 7,15 – 8,00  - 5´

1. hod. 8,05 – 8,50  - 10´

2. hod. 9,00 – 9,45  - 20´

3. hod. 10,05 – 10,50 - 10´

4. hod. 11,00 – 11,45  - 5´

5. hod. 11,50 – 12,35
 obedňajšia prestávka:12,35 – 13,10 (35´)
(výdaj stravy v ŠJ 12,40 – 13,10)

6. hod. 13,10 – 13,55 - 5´

7. hod. 14,00 – 14,45