Študijný odbor s maturitou. Absolvent odboru je pripravený uplatniť sa v rôznych oblastiach kreatívneho priemyslu, najmä však v oblasti propagácie, reklamy a výstavníctva ako výtvarno-technický pracovník, ktorý navrhuje, rieši a realizuje interiéry a exteriéry architektúry v plošnom a priestorovom prevedení. Schopnosti absolventa spočívajú aj v kreatívnom a samostatnom riešení zadaných úloh od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu produktu, či výstavného priestoru. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného zamerania.