Študijný odbor s maturitou. Absolvent odboru je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako stredoškolsky vzdelaný pracovník - grafik s praktickým a teoretickým vybavením pre činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu. Dokáže pracovať v oblasti reklamy, grafického dizajnu, web dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, v propagačných a návrhových oddeleniach firiem a inštitúcií, ale aj ako samostatne tvoriaci umelec. Dokáže pracovať ako všestranný grafik, ktorý zvláda prácu v rôznych grafických softvéroch. Tieto vie aplikovať v podmienkach digitálnych médií. Vie samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného zamerania.