Študijný odbor s maturitou. V oblasti fotografického dizajnu a videotvorby sú dôležité vedomosti o fotografickej a audiovizuálnej technike, od klasických fotografických materiálov cez digitalizáciu obrazu. Preto absolvent tohto odboru dokáže ovládať rôznorodú fotografickú a audiovizuálnu techniku a pozná aj jej vývoj spoločne s vývojom fotografie, nie len ako dokumentačného média, ale aj ako umenia. Okrem samotnej technológie fotografovania a spracovania fotografií, tak klasických, ako aj digitálnych, pozná aj techniky videotvorby a spracovania videozáznamu v počítači a princípy ovládania strihacieho a animačného programu. Dokáže pracovať ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, v grafických štúdiách, v ateliéroch a štúdiách priemyselného dizajnu, reklamných agentúrach, vo výtvarných aranžérskych a propagačných dielňach, ďalej v oblasti knižnej a propagačnej produkcie, vo fotografických médiách, televízii a pod. Zároveň odbor pripravuje absolventa na vysokoškolské štúdium tohto alebo príbuzného zamerania.