Obnovenie prezenčnej výučby od 17.mája 2021
Oznamujeme študentom školy, že od 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania!!!   Žiaci na vstup do školy nepotrebujú negatívny test, vypisuje sa len tlačivo „čestné vyhlásenie“. Toto tlačivo treba priniesť vypísané v pondelok ráno do školy. Podpisuje ho zákonný zástupca žiaka (Príloha č. 8 ), resp. plnoletý žiak (Príloha č. 10). Tlačivo je dostupné na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou.../ Ostatné protiepidemiologické opatrenia ostávajú nezmenené, t.j. R-O-R.   Počas výchovnovzdelávacieho procesu sú žiaci povinní v interiéri nosiť rúško, resp. respirátor typu FFP2, v závislosti od platných protiepidemiologických opatrení. Upozorňujeme ubytovaných žiakov, že školský internát bude otvorený až v pondelok 17. mája a nebude možné sa ubytovať už v nedeľu! Vyučovanie preto v pondelok bude začínať až 8.20 hod. triednickou hodinou. Tu sa žiaci dozvedia viac o rozvrhu a fungovaní vyučovania v ďalších dňoch. Pripomíname žiakom, že stravné lístky je potrebné odobrať si v jedálni v pondelok ráno (ak to stihnú do 8.00 budú mať aj obed, ak nie, potom do 10.30 a začínať budú až večerou).   Všetky ďalšie informácie o štúdiu sa dozviete v škole. Tešíme sa na Vás.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy  
13.05.2021 10:05
OZNAM Absolventská skúška
Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/11901:1-A1810, určuje skupinu príbuzných predmetov, ktoré sa započítavajú do administratívneho hodnotenia absolventskej skúšky. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu: /files/1620826718_zoznam-hodnotenych-predmetov.docx Zároveň upozorňujeme študentov odboru GVK na niekoľko dôležitých termínov: /files/1620826734_terminy-GVK.docx
12.05.2021 15:41
Výsledky talentových skúšok 5.5.2021
Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky (prvý termín) pre  školský rok 2021/2022. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). Odkaz na zoznam prijatých: /files/1620220146_Zoznam-prijatych-studentov.docx Rozhodnutia o prijatí budú rodičom poslané mailom spoločne s návratkou o záväznom nastúpení žiaka do školy. Originál rozhodnutia a zápisné materiály budú zaslané rodičom poštou.
05.05.2021 15:09
AMFO 2021
Do 33. ročníka regionálnej postupovej súťaže a výstavy Amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2021 (okres Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom) sa zapojilo celkom 14 žiakov našej školy. Súťažili v 2. vekovej kategórii – autori od 15 do 25 rokov, kde v súťažnej kategórii čiernobiela fotografia z celkového počtu piatich ocenení získali tri ceny a dve čestné uznania. V kategórii farebná fotografia z celkového počtu šiestich ocenení získali dve ceny a tri čestné uznania. Dvaja žiaci súťažili aj v kategóriách bez rozlíšenia veku. V súťažnej kategórii cykly a seriály boli udelené dve ceny, kde sme získali jednu cenu a v súťažnej kategórii experiment boli udelené tiež dve ceny, kde sme získali opäť jednu cenu.V 33. ročníku AMFO 2021 bolo zapojených 43 súťažiacich so 198 prácami. Z celkového počtu 15 ocenení získali naši žiaci 12, za čo im gratulujeme. Celú fotogalériu si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ssushodrusahamre&set=a.3746429968817419 Výsledky: 2. veková kategória (autori od 15 do 25 rokov)Čiernobiela fotografiaCena:Mário Majerčák – FreshTimea Selecká – AnxiousElizabeth Gálová – RadosťČestné uznanie:Alexandra Lepková – On a PyreFarebná fotografiaCena:Jessica Vnenčáková – MágiaMicvhaela Kundráková – ZubyČestné uznanie:Mário Majerčák – HríbViktória Snopková – Kvapka, Metamorfózis, SlnečnicaTimea Selecká – Patience Výsledky: veková kategória bez rozlíšenia veku Cykly a seriályCena:Mário Majerčák – Bojový pokrik, Naháňačka, Obed, Odpoveď, VýzvaExperimentCena:Timea Selecká – Tribal, GlitchSME NA VÁS HRDÍ! 
03.05.2021 19:37
Záujemcovia o štúdium POZOR!
Talentové skúšky do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia 5. mája 2021 v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 14.00. Pozvánky pre záujemcom o štúdium a organizačné informácie boli zaslané poštou. Niektoré protiepidemiologické povinnosti sa však medzičasom zmenili, napr. už nie je potrebný negatívny test. Ďalšie informácie o zmenených opatreniach nájdete tu: https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-riaditelov-strednych-skol-k-podmienkam-pre-konanie-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly-v-roku-2021/?fbclid=IwAR2gPDeKUNMDTcLdokuP0WJ_8I9b1g3Oq20KCa6cKY_rLkxTBwypGYVjkaI    RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy
30.04.2021 19:13
Vyhodnotenie súťaže "TUK 2021"
Aj tento rok naša škola v spolupráci s MŠVVaŠ SR organizovala výtvarnú súťaž „Talent Umenie Kumšt“. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prebehlo jej vyhodnotenie aj tento rok bez účasti verejnosti. Všetko potrebné sa dozviete vo videu v tomto odkaze: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/476925686949828 Víťazom a oceneným srdečne blahoželáme. A tešíme sa na ďalší ročník, dúfajme už prezenčne.  
30.04.2021 19:11
Informácie k maturitám 2021
Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách a bodu 5.4 tohto rozhodnutia určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu podľa jednotlivých študijných odborov. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu: /files/1619360343_1588784917-Skupiny-hodnetenych-predmetov-Maturita-2021-1-.docxZároveň upozorňujeme maturantov na niekoľko dôležitých termínov: /files/1619360395_1588785125-terminy-maturanti-1-.docx
25.04.2021 16:20
MATURITA A ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA 2021
Vážení rodičia a milí žiaci!   Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa maturita a absolventská skúška v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej, praktickej časti maturitnej skúšky a absolventskej skúšky budú vypočítané aritmetickým priemerom známok.   Dôležité termíny: Do 3.5.2021 riaditeľ SŠUP zverejní podmienky pre administratívne vykonanie IČ MS. Do 17.5.2021 riaditeľ SŠUP zverejní podmienky pre administratívne vykonanie absolventskej skúšky. Koniec vyučovania, t.j. dištančného vzdelávania, je pre žiakov maturitného ročníka dňa 14.5.2021 a pre končiaci ročník pomaturitného vyššieho odborného štúdia GVK 28.5.2021.   Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/
24.03.2021 13:05
Oznam pre záujemcov o štúdium
  Budúci študenti, vážení rodičia, prihlášku na školu SŠUP Hodruša-Hámre môžete podať aj eletronickou formou prostredníctvom EduPage žiaka.  Návod na podanie prihlášky môžete nájsť v tomto linku: https://help.edupage.org/sk/u646    Tešíme sa na vás!
16.03.2021 11:03
Maturanti pozor!
Milí naši maturanti, venujte, prosím, pozornosť informáciám o priebehu maturít v šk.roku 2020/2021. • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021. • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.   Prajeme veľa energie do vzdelávania! Tešíme sa na Vaše získané poznatky!
10.03.2021 13:06
Prijímacie skúšky pre šk.rok 2021/2022
Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch zverejňuje  informácie o prijímacích skúškach a kritériách pre prijatie  uchádzačov o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022.    V školskom roku 2021/2022 prijíma SŠUP žiakov na tieto maturitné odbory: 8604 M Grafický dizajn 8606 M Fotografický dizajn 8641 M Propagačná výtvarníctvo 8661 M 01 Výtvarné spracovanie kovov  a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo 8661 M 02 Výtvarné spracovanie kovov  a drahých kameňov -umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8661 M 03 Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov   Prihlášky  na štúdium odošle základná škola poštou tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.   Talentové skúšky sa uskutočnia najskôr 5. mája 2021. Presný dátum upresníme včas na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR.   Kritéria na prijatie na štúdium sú uvedené v prílohe.    V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej nákazou COVID-19 budú kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 upravené podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR.      RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP /files/1614275389_Kriteria-na-talentove-skusky-2021.pdf
25.02.2021 18:50
Erasmus+ PRIHLÁŠKA
Študenti pozor! Teraz máte jedinečnú možnosť prihlásiť sa do dvoch projektov spolufinancovaných z programu Európskej únie Erasmus+. Prvý projekt nesie názov “Srdcom TRAdičné” a je zameraný na prácu s keramickou hmotou http://ssushh.sk/projekt/srdcom-tradicne-k2-erasmus-10  a druhý sa volá “Umenie”, v ňom sa naučíš pracovať s veľkoformátovým tabletom http://ssushh.sk/projekt/umenie-2021-11  Tak neváhaj, utekaj vyplniť prihlášku a do 5.3.2021 ju odošli na v nej napísaný e-mail! Už teraz sa na ne tešíme! /files/1614185774_Prihlaska-E-.pdf
24.02.2021 17:59
Aktuálna informáciu k vyučovaniu!
V zmysle usmernení Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 8. februára 2021 možný nástup do školy vo forme prezenčného vzdelávania pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl. Podmienkou nástupu je platný antigénový test. Avšak školské internáty nie je možné v danej situácii prevádzkovať. A keďže naša škola má väčšinu žiakov, a to nie len štvrtákov, zo širšieho okolia, resp. z celého územia SR, nie je možné zabezpečiť ani otvorenie školy. Preto vedenie školy upovedomuje žiakov končiacich ročníkov, že vzhľadom na hore uvedené podmienky, od 8. februára 2021 pokračujú žiaci v DIŠTANČNEJ FORME vyučovania. Ďalšia dôležitá informácia sa týka termínu jarných prázdnin. Tie budú v nezmenenom termíne, teda od 15. do 19. februára 2021, v tieto dni nebude ani dištančné vyučovanie. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP
04.02.2021 10:53
Oznam
So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel človek blízky nielen našej škole, ale najmä našim srdciam, ktoré budú navždy uchovávať odkaz tohto veľkého, no pokorného muža. Odkaz radosti zo života, viery v lepšie ja, odkaz priateľstva a neúnavnej pomoci kolegom, žiakom, či komukoľvek inému. Mal odvahu robiť vždy aj nové veci, prekonávať starosti s úsmevom na perách. Áno, aj karhanie z jeho úst znelo skôr ako povzbudenie, pochvala znela ako pohladenie.   Budeš nám chýbať, nenahraditeľný Jožko Šály. Veríme, že si už v Božom náručí.
23.01.2021 17:06
Srdcom TRAdičné!
   S radosťou Vám oznamujeme, že nám bol pre školský rok 2021/2022 schválený projekt spolufinancovaný z programu Európskej únie ERASMUS+! Projekt nesie názov “Srdcom TRAdičné” a vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu je spoločne s našou partnerskou školu AveArt v Ostrave podporiť medzinárodnú - živú spoluprácu medzi inštitúciami a zároveň uchovávať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. V rámci dvoch výmenných študijných mobilít sa jedna skupina vybraných študentov v praxi zoznámi s tradičným postupom výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou a druhá na pôde našej školy v Hodruši-Hámroch získa zručnosti z odboru Cizelovanie - jemné ručné umelecké spracovanie kovu.  Projekt bude zavŕšený spoločnou výstavou prác vytvorených počas projektu s názov Srdcom tradičné.
13.01.2021 19:29
Výučba v šk.roku 2020/2021
Priebeh výučby po vianociach sa na základe aktuálnych usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky začína 11.1.2021 (pondelok). Výučba bude prebiehať dištančnou formou.Pozn.: Začíname párnym týždňom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca." Otázka maturitných skúšok sa vyriešila nasledovne: „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021." O ďalších zmenách, termíne a podmienkach začiatku prezenčného vzdelávania Vás, drahí študenti, budeme včas informovať. Tešíme sa na Vás! :) 
06.01.2021 19:45
VIANOCE 2020
Milí študenti!   Tohtoročné vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 11. januára 2021 (pondelok). O forme a spôsobe výučby, či bude prezenčná alebo dištančná podľa situácie na Slovensku, Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky našej školy a taktiež aj na Facebooku.    Polročné prázdniny, ktorých termín je 1. februára 2021, sa neuskutočnia, to znamená, že vyučovanie druhého polroka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).   Zároveň prajeme všetkým študentom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, priateľom i rodine krásne prežitie sviatkov v zdraví a v pokoji!    
16.12.2020 12:53
Dva póly komplexity
Výstava komplexne reflektuje dekádu tvorby autorskej dvojice Adriany Jánošovej Bútorovej a Martina Jánoša. V nej je divák konfrontovaný introspektívnymi vizuálnymi denníkmi, ale aj statementmi, ktorými autori v časovej lineárnosti akcentujú aktuálnu všeľudskú skúsenosť. Polaritu, diverzitu a dynamiku výstavného projektu definujú využité formálne prostriedky, ktoré v protiklade takzvanej tekutej doby vytvárajú solídne a trvalé artefakty. V prípade Martina Jánoša dominuje objekt, ktorého prostredníctvom reflektuje špecifické vnímanie sveta, ktoré otvára viacvrstvové percepčné konotácie. Adriana Bútorová Jánošová v kontrapunkte komponuje imaginatívne ladené grafické a maliarske výstupy, ktoré odkazujú na imanentné prežívanie a individuálne pomery mysle a citu. Vo vyššie pomenovaných formálnych stránkach polaritu zjednocuje previazanosť vzťahov medzi vysokou a nízkou kultúrou, pričom Godardovským princípom prepájania obrazov a plastík spoločne sprostredkovávajú priestorovú asambláž. Všetky potrebné informácie k návšteve výstavy nájdete tu: 
02.12.2020 08:08
"talent - umenie - kumšt"
Tak, ako každý rok, aj tento rok sa môžete tešiť na súťaž talent - umenie - kumšt! Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Cieľom našej súťaže je podnietiť vašu tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť a estetické cítenie, ktoré môžete ukázať v jednotlivých kategóriách.  Všetky potrebné informácie sú uvedené nižšie spolu s návratkou, ktorú je potrebné odoslať najneskôr do 15. 2. 2021. Na vaše sa práce sa už nedočkavo tešíme! :)  Návratka: /files/1605810204_navratka-TUK-2021.pdf  
19.11.2020 20:37
Projekt E+
S radosťou Vám oznamujeme, že našej škole bol aj v tomto školskom roku schválený projekt programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Cieľom projektu je uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. Z toho je odvodený aj názov projektu, ktorý v sebe spája moderné prvky a tradíciu - Srdcom TRAdičné. V priebehu projektu sa uskutočnia podľa plánu projektu dve vzdelávacie stretnutia učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia budú orientované do dvoch oblastí odborného zamerania. Prvú oblasť tvoria tradičné postupy výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou. Druhú oblasť zahŕňa cizelovanie - jemné ručné umelecké opracovanie kovu. Zároveň sme sa ale stali aj projektovými partnermi pre projekt schválený našej partnerskej škole AveAre v Ostrave! Na realizáciu oboch projektov sa srdečne tešíme!  
19.11.2020 19:33
Výberové konanie
Inštitút vzdelávania a starostlivosti s.r.o. v Žiline vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch. Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky v prílohe, prostredníctvom rady školy.  /files/1603791327_2020-10-vyhlasenie-VK-SSUP-HH.pdf
27.10.2020 10:47
Jesenné prázdniny
Milí študenti! Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30.10.2020, pričom 2.11., 6.11., 9.11. budú prázdniny tiež (vždy piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní). Využite tieto dni na oddych, relax či zábavu (alebo učenie
26.10.2020 08:41
Príhovor pána riaditeľa SŠUP
Milí naši študenti! Celý týždeň sme premýšľali, analyzovali, konštruovali... Napokon sme "vyhútali" plán, vďaka ktorému sa budeme ďalej vídať a vzdelávať sa. Veď, napokon, pozrite sa sami na našej facebookovej stránke. Pevne veríme, že to zvládneme a v pondelok, 19.10.2020 o 7:30, sa na vás tešíme!  :)     Odkaz: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/posts/3191277650999323?notif_id=1602777089613712&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 
15.10.2020 17:57
Informácie k dištančnému vzdelávaniu
Milí študenti.Vzhľadom na vzniknutú situáciu, t.j. mimoriadne prerušenie vyučovania, Vás chceme informovať o spôsobe dištančného vzdelávania.V tento týždeň bude od zajtra 13. 10. 2020 prebiehať vzdelávanie spôsobom zadávania úloh a odovzdávanie zadaní cez školský Google Disk a osobné (telefonické, mailové) konzultácie s vyučujúcimi, tak ako to bolo počas prvého mimoriadneho prerušenia na jar. Budú Vás kontaktovať vaši triedni učitelia, aby vám vysvetlili kde čo nájdete. Budú vytvorené nové prístupy na školský web, do ktorých budete ukladať svoje pracovné úlohy a nájdete tam aj študijné materiály.Od pondelka 19. 10. 2020 bude spustené on-line vyučovanie.Čo to znamená?Dostanete upravený rozvrh hodín. Vyučovanie bude prebiehať štyri dni v týždni, po max. 5 hodín denne (predbežne od 7.30 do 12.00 aj s prestávkami). Piatok bude vyčlenený na konzultácie s vyučujúcimi. Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom webových konferenčných aplikácií (ktorá to bude spresníme priebežne). Vyučovacie hodiny budeme teda vysielať naživo zo školy, podľa upraveného rozvrhu v reálnom čase. Vašou povinnosťou bude tieto hodiny sledovať on-line. Na on-line hodinách budete s vyučujúcimi preberať nové učivo. Študijné materiály a vaše domáce úlohy budete riešiť cez už spomínaný Google Disk. Pripojenie sa do učebných on-line tried a účasť na on-line hodinách bude povinná a budeme ju sledovať prostredníctvom príslušných softvérových nástrojov.Študenti, ktorí majú problém s technikou, alebo internetovým pripojením, prosím, upovedomte o tejto skutočnosti svojich triednych učiteľov. Budeme sa snažiť nájsť riešenie. Máme k dispozícii aj tablety na zapožičanie.Všetky ďalšie informácie o rozvrhu, usmernenia k dištančnému vzdelávaniu a spôsobe prenosu on-line hodín budeme aktualizovať do konca tohto týždňa, preto sledujte stránku alebo FB profil našej školy.RNDr. Peter MichálikRiaditeľ SŠUP   
12.10.2020 17:10
! AKTUÁLNA SPRÁVA !
Vážení rodičia, milí žiaci! Podľa nariadenia Krízového štábu SR sa od zajtra, t.j. 12.októbra 2020, až do odvolania prechádza na dištančné štúdium. Všetky podrobné info a usmernenia budú tlmočiť žiakom ich triedni učitelia počas pondelka 12.10.2020. Veci, učebnice, pomôcky si môžete prísť vyzdvihnúť do školy a na internát počas týždňa po dohode s triednym učiteľom a vychovávateľom. 
11.10.2020 12:49
VÝMENNÝ POBYT S AVE ART OSTRAVA
Od 7.septembra absolvovali výmenný pobyt naši študenti so študentami z partnerskej školy AVE ART Ostrava. Počas 2 týždňového pobytu sa českí študenti naučili základy našich remeselných odborov, zúčastnili sa Plochej dráhy v Žarnovici, a takisto si dopriali turistiku. 
24.09.2020 15:56
VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SŠUP
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľ SŠUP udeľuje voľno, nakoľko je dňa 15.9.2020 (utorok) sviatok. Vyučovanie sa začne v stredu 16.9.2020. Zároveň Vás chceme upozorniť, že je nevyhnutné priniesť so sebou vytlačené a vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a odovzdať ho triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, musia toto tlačivo odovzdať aj tam. Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe rozhodnutia pandemickej komisie zo dňa 11.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška v školských zariadeniach do 30.9.2020.
11.09.2020 20:37
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.septembra 2020 (stredu) o 9:00 pred budovou školy. Po krátkom príhovore riaditeľa SŠUP absolvujú žiaci vo svojich triedach s triednym učiteľom základné poučenia a usmernenia k režimu výučby v tomto pandemickom období. Nezabudnite so sebou priniesť vyplnený dotazník o zdravotnom stave, ktorý je dostupný na https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.pdf?fbclid=IwAR31HM9TpJWSzQsgxOx7X-pO_hgIleUKGji_lqscw46sPJmvh99SKGKRWT4 . Podrobnejšie informácie o ubytovaní na internáte a vstupe do školských zariadení si, prosím, prečítajte v priloženom dokumente. /files/1598274434_otvorenie-sk.roka.docx Tešíme sa na Vás! 
24.08.2020 15:16
USMERNENIE RIADITEĽA K PREVÁDZKE A REŽIMU V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Vážení rodičia, milí žiaci! Žiadame Vás, aby ste si preštudovali nasledujúci dokument - usmernenie riaditeľa SŠUP k prevádzke a vnútornému režimu v školských zariadeniach počas nasledujúceho obdobia, ktoré je povinné pre všetkých žiakov a zamestancov. /files/1598271896_Usmernenie-riaditela.docx
24.08.2020 14:34
OZNAM RIADITEĽA SŠUP
Milí rodičia a žiaci našej školy! Blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Určite máte veľa otázok nielen ohľadom štúdia, ale najmä v súvislosti so šírením koronavírusu a pripravenosti škôl na zvládnutie tejto situácie. Preto Vám dávame do pozornosti manuál k otváraniu škôl, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. Prosíme Vás, aby ste si ho prečítali. Naša škola v nadväznosti na tento materiál vydá usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné na našej webovej stránke. Kliknutím na tento link budete presmerovaní na webovú stránku, ktorú zriadilo MŠVVaŠ https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly?fbclid=IwAR2N2HvmuJZq3zgWUYZ-bGHWiOoCe7eTQk6kvl-tf1XWmxeF4QRLbtr0Aqs  S pozdravom RNDr. Michálik
24.08.2020 14:09