ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ KONČIACICH ROČNÍKOV
Milí študenti 4. A, 4. B triedy, oznamujeme Vám, že maturitné vysvedčenia si budete môcť osobne prevziať dňa 11.6.2020 (štvrtok) podľa časového harmonogramu, ktorý Vám zašlú na mail vaše triedne učiteľky. Prosíme Vás, aby ste pri osobnom kontakte dodržali časový rozpis a všetky hygienické opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk). 
04.06.2020 15:29
KLAUZÚRNE PRÁCE
Milí študenti, oznamujeme Vám, že tento školský rok 2019/2020 sa klauzúrne práce budú konať DIŠTANČNE v dňoch 8. - 12.6.2020. Odborní garanti jednotlivých študijných odborov budú bližšie kontaktovať žiakov mailom. Priame dištančné vzdelávanie v tento týždeň neprebieha. Absolvovanie klauzúrnych prác je podmienkou klasifikácie z profilového predmetu.
04.06.2020 15:25
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 26.5.2020
Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky pre  školský rok 2020/2021. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). /files/1590500224_Vysledky-TS.xls Rozhodnutia o prijatí budú rodičom poslané mailom, spoločne s návratkou o záväznom nastúpení žiaka do školy. Originál rozhodnutia a zápisné materiály budú zaslané rodičom poštou. Prosíme rodičov o zaslanie záväzného potvrdenia o nástupe do školy do 4. júna 2020 (najlepšie mailom na sekretariat@ssushh.sk, príp. aj poštou). Zároveň upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že potvrdenie o nástupe je záväzné, bez možnosti prestupu na inú školu počas letných prázdnin.  RNDr. Peter Michálik
26.05.2020 15:40
INFORMÁCIE - ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020
Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určuje termíny a organizáciu záverečných skúšok  v stredných školách určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia záverečných skúšok učebného odboru Zlatník –klenotník. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu: /files/1588785606_Skupiny-hodnetenych-predmetov-Zaverecna-skuska-2020.docx Zároveň Vás chceme upozorniť na dôležité termíny: /files/1588785710_terminy-zaverecne-skusky.docx
06.05.2020 19:23
PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020
Vážení rodičia, milí žiaci! kliknutím na tento odkaz si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacích skúškach a upravené kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 /files/1588785343_Oznam-Informacie-o-prijimacich-skuskach.docx
06.05.2020 19:18
INFORMÁCIE - MATURITA 2020
Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách a bodu 4.3 tohto rozhodnutia určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu podľa jednotlivých študijných odborov. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu:/files/1588784917_Skupiny-hodnetenych-predmetov-Maturita-2020.docx Zároveň upozorňujeme maturantov na niekoľko dôležitých termínov: /files/1588785125_terminy-maturanti.docx  
06.05.2020 19:10
USMERNENIE RIADITEĽA KU KLASIFIKÁCII VYBRANÝCH PREDMETOV
Na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety: etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova. Z uvedených predmetov bude na vysvedčení záznam „absolvoval/a“. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP
30.04.2020 11:49
VYHODNOTENIE TUK 2020
Vážení rodičia, milí žiaci! Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť vyhlásenie výsledkov celoslovenskej výtvarnej súťaže talent-umenie-kumšt 2020. https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/2366243857001866/ 
24.04.2020 14:55
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020
V školskom roku 2019/2020 sa na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch bude záverečná skúška v odbore Zlatník-klenotník vykonávať administratívne. Čo to teda znamená? Záverečná skúška sa neuskutoční tak, ako sme boli zvyknutí, resp. neuskutoční sa vôbec. Známky na vysvedčení o záverečnej skúške sa budú vypočítavať zo známok za predchádzajúce štúdium. Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Skupinu príbuzných predmetov určí riaditeľ školy na základe odporúčania predmetových komisií. Tie budú na našej škole zasadať v pondelok 27. 4. 2020. Informácie o tom, ktoré predmety sa budú zohľadňovať v hodnotení, poskytneme budúci týždeň. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva SR. https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizaci…/
24.04.2020 14:48
MATURITA 2020
Vážení rodičia, milí žiaci! V školskom roku 2019/2020 sa na školách umeleckého priemyslu interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude vykonávať administratívne. Čo to teda znamená? Interná časť maturitnej skúšky sa neuskutoční tak, ako sme boli zvyknutí, resp. neuskutoční sa vôbec. Známky na maturitnom vysvedčení sa budú vypočítavať zo známok za predchádzajúce štúdium. Známka zo slovenského jazyka a literatúry bude vypočítaná z hodnotenia predmetu slovenský jazyk a literatúra za predchádzajúce štyri roky. Známka z cudzieho jazyka bude vypočítaná z hodnotenia predmetu anglický jazyk/nemecký jazyk za predchádzajúce štyri roky. Hodnotenie z odborných predmetov a praktickej časti bude vypočítané z hodnotenia súboru odborných predmetov za predchádzajúce štyri roky. Hodnotenie internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Skupinu príbuzných predmetov určí riaditeľ školy na základe odporúčania predmetových komisií. Tie budú na našej škole zasadať v pondelok 27. 4. 2020. Informácie o tom, ktoré predmety sa budú zohľadňovať v maturitnom hodnotení z odborných predmetov a praktickej časti poskytneme budúci týždeň. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizaci…/
24.04.2020 14:40
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020
Vážení rodičia, milí žiaci! Talentové skúšky v termíne 22. 4. 2020 sa neuskutočnia. Nový termín a spôsob talentovej skúšky bude priebežne doplnený. Skúšky sa konať určite budú len čakáme na usmernenie z Ministerstva školstva SR. Prosíme o trpezlivosť a žiadame záujemcov o štúdium, aby sledovali web a facebook našej školy. Budeme Vás priebežne a včasne informovať.RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy.
21.04.2020 13:26
AKTUÁLNY OZNAM RIADITEĽA SŠUP
Vážení rodičia, milí žiaci, v priloženom súbore si môžete prečítať aktuálne informácie a pokyny riaditeľa SŠUP RNDr. Petra Michálika k ďalšiemu priebehu školského roka. /files/1586421702_Mili-studenti.docx
09.04.2020 10:43
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TUK 2020
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa tento rok nebude konať oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže za účasti verejnosti. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou prebehlo v týchto dňoch, čaká sa už len na výsledky internetového hlasovania. Výsledky oznámime 24. apríla 2020 na našej webovej stránke a facebooku prostredníctvom video-vyhodnotenia. Všetky ceny pošleme študentom následne poštou.
09.04.2020 10:36
OZNAM RIADITEĽA SŠUP
Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia! Kliknutím na tento odkaz /files/1585205537_list-R.docx si môžete prečítať aktuálne oznamy a informácie od riaditeľa SŠUP RNDr. Petra Michálika
26.03.2020 07:51
NOVÉ USMERNENIE ZO DŇA 24.3.2020
Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 oznámil minister školstva B. Grohling, že školy ostávajú zatvorené až do odvolania. V tomto prípade došlo aj k zmene termínov zápisov, prijímacích, talentových skúšok, maturít a testovania 9. https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  - pre školský rok 2019/2020 sa ruší externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Ústna forma internej časti MS sa uskutoční do 2 týždňov od začiatku výučby, najneskôr do 30. júna.  - vyučovanie aj naďalej prebieha dištančnou formou, preto je potrebné sledovať edupage, resp. elektronickú komunikáciu, ktorú ste si s vyučujúcimi dohodli. - všetky informácie ohľadom termínov, ale aj pomocné materiály získate na webovej stránke - www.ucimenadialku.sk, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva SR. Veríme, že túto neštandardnú situáciu všetci zvládneme čo najlepšie a ukončíme školský rok 30.júna. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia!
25.03.2020 12:30
ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH SKÚŠOK
Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktorým sa presúvajú aj termíny konania prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania je nový termín prijímacích (talentových) skúšok stanovený na 22.apríla 2020 (streda)
19.03.2020 09:11
OZNAM PRE ŠTUDENTOV!
Vážení študenti! V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 Vám oznamujem, že v týchto dňoch bude formou elektronickej komunikácie(zaslaním mailu každému žiakovi) distribuovaný individuálny plán dištančného vzdelávania, pripravený vyučujúcimi jednotlivých predmetov.  Vzdelávanie bude prebiehať formou e-learningu v zmysle pokynov a vzdelávacieho plánu. Úlohy a výstupy dištančnej formy vzdelávania budú hodnotené tak, ako bude uvedené v pokynoch. Zároveň Vás žiadame, aby ste rešpektovali hlavné usmernenia Ústredného krízového štábu a nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR, t.j. zostať v domácom prostredí a dodržiavať zásady hygieny. Informácie o zamedzení šírenia koronavírusu sú zverejnené aj na internetovej stránke – https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19.
17.03.2020 14:23
AKTUÁLNE USMERNENIE VEDENIA SŠUP - 13.3.2020
Vážení rodičia, milí žiaci! V nasledujúcom odkaze si prečítajte aktuálne usmernenie vedenia SŠUP Hodruša - Hámre k epidemiologickej situácii na Slovensku ku dňu 13. 3. 2020. Kliknite tu - /files/1584091082_USMERNENIE-VEDENIA-SSUP-c.3.docx
13.03.2020 10:20
MIMORIADNA SPRÁVA - PRERUŠENÉ VYUČOVANIE
Vážení rodičia, milí žiaci! V priloženom súbore si môžete prečítať mimoriadne usmernenie vedenia SŠUP Hodruša - Hámre k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku. Kliknite na tento odkaz /files/1584091387_USMERNENIE-VEDENIA-SSUP-V-1-.docx
11.03.2020 15:51
USMERNENIE RIADITEĽA K AKTUÁLNEJ SITUÁCII
Vážení rodičia, milí žiaci, prečítajte si usmernenie riaditeľa SŠUP Hodruša-Hámre k aktuálnej situácii na Slovensku v spojení s epidemiológiou. /files/1583938795_Usmernenie-riaditela-SSUP.docx
09.03.2020 17:32
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že talentové skúšky pre prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia dňa 3. apríla 2020. kliknutím na tento súbor si môžete pozrieť kritériá pre úspešné absolvovanie talentových skúšok. Tešíme sa na Vás! /files/1583422165_kriteria.pdf
05.03.2020 16:33
LYŽIARSKY KURZ 2020
Počas tohto týždňa absolvovali naši druháci povinný lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Salamandra resort. Aj napriek tomu, že prvé dva dni nám počasie neprialo, a podmienky na lyžovanie boli trochu horšie, zvyšné dni sme si už užili slniečko a výbornú zjazdovku. 
14.02.2020 12:16
ERAZMUS+
Aj v tomto roku organizujeme spoločné projekty Erasmus+ s našou partnerskou školou SSUŠ AVE Art Ostrava. Prvý výmenný pobyt študentov z Moravy sa blíži pomaly ku koncu. Tentokrát sa zamerali na umelecké remeslo - cizelovanie. A zvládli to bravúrne. Veď posúďte sami.  
14.02.2020 12:14
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Dňa 12. 2. 2020 sa zúčastnil náš Jakub Adamkovič (2.A) krajského kola olympiády z anglického jazyka v Banskej Bystrici. Obsadil perfektné 3. miesto, za čo mu blahoželáme!
14.02.2020 12:12
GRAFICI NA PRAXI
Grafický ateliér patrí medzi tie najaktívnejšie, stále niečo nové vyrábajú, vymýšľajú, no a samozrejme, chcú sa s tým aj pochváliť.
14.02.2020 12:09
ŠKOLSKÝ PLES 2020
31. január nebol len deň, kedy sme našim žiakom odovzdalli polročné vysvedčenia, ale bol to aj deň, kedy sa opäť po roku stretli absolventi školy, my, súčasní, ale takisto naši kamaráti a známi. Konal sa školský ples, ktorý bol opäť výnimočný tým, že sa ho zúčastnili aj naši kamaráti z partnerskej umeleckej školy AVE Art Ostrava. Na úvod sa nám predstavili deti z domáce folklórneho súboru Úsmev, ktoré boli úžasné a dodali nám pravú tanečnú náladu. Neskôr ples otvoril zástupca školy Ing. Kotora. Nasledovala večera a tanečná zábava. O polnoci nechýbala štedrá tombola, no a samozrejme, vyhlásenie princeznej/princa a kráľovnej/kráľa plesu. Tento rok si kráľovské koruny nasadili manželia Švihlovci a princeznou či princom plesu sa stali manželia Marek a Katka z Ostravy. Skvelá zábava trvala do skorých ranných hodín. Tešíme sa opäť o rok.
14.02.2020 12:06
VERNISÁŽ UMELECKÉ REMESLO
Dňa 23. januára sa uskutočnila slávnostná vernisáž k našej najobľúbenejšej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. V Thurzovom dome na námestí v Banskej Bystrici sa stretlo veľa pozvaných hostí, ktorí si s nadšením obzerali unikátne diela našich žiakov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to tam v deň vernisáže vyzeralo. Najlepšie však urobíte, ak sa pôjdete pozrieť osobne.
14.02.2020 11:57
RTVS v našich dielňach
Ešte v januári sa zastavili v našej škole kameramani z RTVS, aby nakrútili zaujímavé zábery pri práci našich remeselníkov. Chlapci, kováči, sa predviedli s ťažkým kováčskym kladivom pri vyhni, dievčatá, zlatníčky, zase ukázali ako možno vyrobiť krásne šperky. Tieto zábery sa stali súčasťou jednej reportáže o škole, ale najmä o našej výstave Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, ktorá je nainštalovaná v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Reportáž bola odvysielaná v magazíne Regína na RTVS. Kliknutím na nasledujúci link si môžete reportáž pozrieť  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/211376?fbclid=IwAR18SdJ89DlQwpxNuyKmpeWqLSbsiagUxDCFQNzIU-UNadPoqwFyeJk-hKY 
14.02.2020 11:50
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
15. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Jakub Adamkovič (2.A). Vo svojej kategórii zvíťazil, a tak postúpil do krajského kola. Blahoželáme!
21.01.2020 11:05
VERNISÁŽ UMELECKÉ REMESLO
SŠUP v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici organizuje v poradí už 10. výstavu pod názvom "Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť". Otvorenie výstavy bude 23.1. 2020 o 16.00 hod. v Thurzovom dome na námestí SNP v Banskej Bystrici. Srdečne vás pozývame. Niečo málo o výstave nájdete aj tu:https://mybystrica.sme.sk/c/22304814/umelecke-remeslo-od-praveku-po-sucasnost.html?fbclid=IwAR1txcyvvdB6ZIiPSICLDEVYUv1GV7avfMZagKfHBc9B6Kx7UlkhAXHfVKM
21.01.2020 09:58
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2020
Radi by sme Vám dali do pozornosti, už tradičnú, Valentínsku kvapku krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci aj s našou školou. Odber krvi sa uskutoční dňa 6. februára 2020 od 7:30 - 10:00 v priestoroch našej školy. Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca a tí, ktorí už darovali, tak aj kartičku darcu krvi. Veríme, že sa zapojíte do tejto ušľachtilej akcie.
17.01.2020 11:52
ŠKOLSKÝ PLES 2020
Priatelia, kamaráti! S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že náš tradičný školský ples sa bude konať 31.1.2020 o 19:00 v školskej jedálni. Poplatok za osobu je 15 eur, pričom je v cene prípitok, večera, víno, minerálka, káva, polnočná kapustnica, hudba a možno aj nejaké prekvapenie. Prihlásiť sa môžete do 25. 1. u Mgr. Dankovej. Tešíme sa na ďalší československý zážitok.
15.01.2020 09:46
TALENT-UMENIE-KUMŠT 2020
Dávame do pozornosti, že aj tento rok organizuje naša škola v spolupráci s MŠ VVaŠ SR výtvarnú súťaž "TUK" Talent, umenie, kumšt, ktorá je určená pre talentované deti, ktoré navštevujú základné školy. Blíži sa uzávierka odoslania prác, ktorá je 17. februára 2020 (z objektívnych dôvodov budeme akceptovať aj práce, ktoré prídu najneskôr do 10.februára). Bližšie informácie o súťaži nájdete na http://www.tuk.sk/?fbclid=IwAR05XsqD289FsF7yw_FAoYq9XIv3cu_QiEW_vNOjYR_HGZVn_mfvDMGXXh8
15.01.2020 09:42
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020
Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že talentové skúšky na Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch sa budú konať 3. apríla 2020. Talentové skúšky sa budú konať v študijných odboroch - grafický dizajn, fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo, zlatníctvo a strieborníctvo, umelecké zámočníctvo a kováčstvo, plošné a plastické rytie kovov. Tešíme sa na Vás!
15.01.2020 09:28
AKTUÁLNE HODNOTENIE ŠKOLY
Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch sa tak ako v predchádzajúcich rokoch umiestnila na popredných miestach medzi najlepšie hodnotenými školami a v rámci Banskobystrického kraja medzi strednými školami bola hodnotená ako druhá, najlepšie hodnotená stredná škola. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia základných a stredných škôl za školský rok 2018/2019, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy  „INEKO“. http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=2588 
13.01.2020 09:43
projekt LiveArt Erasmus Ostrava
Tak už sa to chystá! Pomaly sa pripravujeme na privítanie žiakov z našej partnerskej školy AveArt Ostrava. V rámci projektu "Umelecké techniky" privítame na našej škole 6 žiakov z Ostravy v období 26.1. - 14.2.2020. Žiaci sa zúčastnia mobility v odbore výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov. Svoje zručnosti si zdokonalia o techniku cizelovania. Veríme, že to budú opäť nezabudnuteľné týždne.
13.01.2020 09:37
SÚŤAŽ
Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Tá trieda, ktorá podľa poroty bude najkrajšia, získa poukaz na neskúšanie. Vyhlásenie výsledkov bude 20. 12. 2019. 
10.12.2019 08:16
VERNISÁŽ NAŠEJ FOTOGRAFKY
Minulý týždeň sa konala slávnostná vernisáž k autorskej výstave fotografií našej žiačky Elizabeth Gálovej z 2.A triedy. Zapojila sa do vzdelávacieho programu Priestor pre rozvoj a vďaka tomu sa jej podarilo uskutočniť túto výstavu. Ako objekt svojich fotografií si vybrala obyčajných ľudí, a preto aj svoju výstavu nazvala veľmi príznačne, O neobyčajných ľuďoch zo Serede. 
10.12.2019 08:13
GRAFICI NA PRAXI
Naši grafici prichádzajú neustále s niečim novým a kreatívnym. Tentokrát sa popasovali s potlačou na fľaše. Na prvý pohľad jednoduché, no určite náročné na prípravu a aj samotné lepenie. Ale veď, kto by si nechcel "naliať z Lenona?"
10.12.2019 08:08
PYŽAMOVÝ DEŇ A MIKULÁŠ V NAŠEJ ŠKOLE
Naša nová žiacka rada nezaháľa a organizuje jednu akciu za druhou. Minulý týždeň sa konali hneď dve. V utorok, 3. 12., sa konal pyžamový deň. Väčšina študentov prišla v pyžame, za čo boli odmenení neskúšaním. V piatok, 6. 12., zase chodil po škole Mikuláš, čert, anjel a sobík a tí rozdávali sladké darčeky. 
09.12.2019 11:17
STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 4.B
29. 11. 2019, piatok a neobyčajný deň pre našich maturantov. Práve v tento deň obdržali od pána riaditeľa svoje zelené stužky nádeje. Bol to naozaj krásny večer plný emócií, radosti, smiechu, dobrej nálady a tanca. Štvrtáci si to užili tak, ako sa patrí!
09.12.2019 11:13
IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV
Posledná novembrová streda patrila našim prvákom. Tretiaci im zorganizovali tradičnú imatrikulačnú slávnosť, ktorou ich prijali do cechu umelcov. Nebolo to však zadarmo. Samozrejme, museli preukázať svoje schopnosti a talent pri plnení rôznych úloh. Pán riaditeľ im odovzdal diplomy a pasoval ich veľkou ceruzkou.
09.12.2019 11:10
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 3.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 3.A sa bude konať v piatok 22. 11. 2019 o 12:00 v 3.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Dankovú.
15.11.2019 08:34
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 2.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 2. A triedy sa uskutoční v piatok 22. 11. 2019 o 12:00 v 2. A triede. Účasť rodičov je povinná, v prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Kmeťovú.
15.11.2019 08:30
HODINA DEŤOM
Aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá sa sústreďuje na pomoc deťom a mladým na Slovensku. Zbierka prebiehala 14. 11. 2019. Našim dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať takmer 40 eur. Veríme, že aj táto suma pomôže tam, kde to bude treba.
15.11.2019 08:28
OLYMPIÁDY - CUDZIE JAZYKY
Dňa 11.11.2019 sa na našej škole konal 30. ročník Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov (2 za nemecký a 12 za anglický jazyk), ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom. Výsledky sú nasledovné: Anglický jazyk: 1. miesto  – Jakub Adamkovič (II.A)- ktorý bude reprezentovať našu školu v okresnom kole. 2. miesto - Pavol Kružlic (III.A)- ktorý bude reprezentovať našu školu v okresnom kole. 3. miesto  - Simona Dedečková- (I.A), Viktória Sendžová- (II.A)   Nemecký jazyk: 1. miesto  –  Sarah Horná (III.A), ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole 2. miesto -   Bianka Milová – (III.A), ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, želáme veľa úspechov v štúdiu cudzích jazykov a tešíme sa na ďalšie ročníky.  Mgr. Miroslava Plechlová
13.11.2019 12:58
TERAZ DAJTE SLOVO NÁM
Dňa 7.11.2019 sme si štvrtkové upršané popoludnie spríjemnili po svojom. Členovia žiackej rady Patrícia Valkárová a Sabína Murínová z 1.A boli pozvané na workshop pod názvom ,,Teraz dajte slovo nám“ pod záštitou a s podporou Komenského inštitútu. Cieľom workshopu bolo vymeniť si skúseností a zážitky v oblasti práce s mládežou – žiackymi školskými radami. V programe vystúpili žiaci z viacerých základných a stredných škôl, ktorí nám prezentovali svoju inšpiratívnu prácu. Okrem toho sme si vyskúšali techniku mindfulness, ktorá nás učí ako zvládať stres. Nechýbalo chutné občerstvenie a príjemná atmosféra.    Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátor ŽŠR
13.11.2019 12:49
ŽIACKA RADA SŠUP
Novinkou tohto školského roka je aj zriadenie žiackej rady na našej škole. Pod vedením profesorky Mgr. Plechlovej sa pár vybraných žiakov zúčastňuje na skvalitnení žiackeho života. Predsedníčkou tejto rady je Patrícia Valkárová a podpredsedníčkou je Sabína Murínová (obe z 1.A). Ostatní členovia sú: Jakub Adamkovič, Elizabeth Galová (2.A), Mário Majerčák, Pavol Kružlic, Elizabeth Vojteková (3.A)
13.11.2019 10:57
VYSTAVOVALI SME V CHORVÁTSKU
Súkromná škola umelckého priemyslu spolupracuje s Podunajským múzeom v Komárne už niekoľko rokov. Už nejaký čas vystavujú naše práce, naposledy repliku avarského vojaka. Tentokrát toto múzeum zorganizovalo výstavu v chorvátskom Záhrebe, a samozrejme, nechýbal tam ani náš "Avar". Obdivovatelia historických artefaktov si tak mohli pozrieť aj práce z našej školy. 
13.11.2019 10:52
AUTORSKÉ KNIHY NAŠICH GRAFIKOV
Študenti propagačnej grafiky pracovali na hodinách praxe na svojich autorských knihách. Pod vedením Mgr. art Holodovej sa im podarili naozaj krásne diela. Posúďte sami v priloženej fotogalérii.
08.11.2019 09:29
PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKôL
Vážení rodičia, milí žiaci! Srdečne Vás pozývame na prezentáciu stredných škôl žarnovického okresu, ktorá sa uskutoční dňa 19. 11. 2019 v čase od 9:30 - 16:00 v priestoroch Strednej odbornej školy v Žarnovici. Veľmi radi Vám porozprávame o našich odboroch, spôsobe výučby a radi zodpovieme na vaše otázky. Tešíme sa na Vás!
05.11.2019 09:27
MLADÝ TVORCA 2019
Milí priatelia, počas týchto dní nás môžete prísť navštíviť na 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl, ktorá sa koná dnes (5.11.) a zajtra (6.11.) v prietoroch Agrokomplexu v Nitre. Tešíme sa na vašu návštevu a podporu.
05.11.2019 09:23
VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SŠUP
Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľ SŠUP RNDr. Michálik udeľuje riadieľské voľno na dni 28. a 29. 10. 2019 (pondelok, utorok). Od 30. do 31. 10. 2019 (streda, štvrtok) sú jesenné prázdniny. 1. 11. 2019 je Deň pracovného pokoja. Vyučovanie tak začína 4. 11. 2019 (pondelok). 
25.10.2019 07:48
NAPÍSALI O NÁS!
Prostredníctvom nášho "dospeláka" Lukáša Ľalíka sa Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre zapojila do kampane spopularizovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. O našom externom študentovi vyšiel článok v internetovom denníku SME, ktorý je súčasťou tejto kampane. Článok o Lukášovi sa dostal do prvej desiatky najčítanejších článkov v sekcii Tlačové správy. V nasledujúcom linku si môžete prečítať spomínaný článok. https://tlacovespravy.sme.sk/c/22236634/preco-lukas-chodi-po-tridsiatke-este-stale-na-strednu-skolu.html?utm_source=smeonline-titulka&utm_medium=widget&utm_campaign=tlacove-spravy#rf=wg-t
22.10.2019 12:54
Študentská kvapka krvi
Milí priatelia,opäť sa na Vás obraciame s prosbou zapojiť sa do akcie Študentská kvapka krvi,ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Odber krvi sa uskutoční v priestoroch našej školy dňa 10.10.2019 od 7:30 - 10:00. Darovať krv môže každý od 18 rokov,je zdravý a za posledného pol roka neabsolvoval tetovanie alebo piersing. Neváhajte a príďte podporiť tento pekný skutok.
04.10.2019 12:09
INSPIRATION IN US
Tento anglický názov presne vystihuje výstavu, ktorú zorganizovali naše dve kolegyne - Mgr. Miška Forgáčová a Mgr. Janka Búriová, ktoré vyšli na svetlo sveta so svojimi krásnymi umeleckými dielami. Slávnostné otvorenie sa konalo 4. 10. 2019 o 16:30 v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Výstava potrvá do 29. 11. 2019 a preto neváhajte a určite sa choďte pozrieť.
08.10.2019 07:58
HONTIANSKE INŠPIRÁCIE
Posledný septembrový týždeň absolvovali naši dvaja šikovní výtvarníci veľmi zaujímavé podujatie. Benjamín Papánek (4.A) a Nikolas Žilovec (3.A) sa zúčastnili na Hontianskych inšpiráciách, kde sa stretli s profesionálnymi maliarmi a umelcami. Nie hocikto má možnosť absolvovať takýto kreatívny a umelecký týždeň po boku ozajstných profesionálov, preto sme právom hrdí na našich žiakov. Tí sa ukázali len v tom najlepšom svetle, a tak výborne reprezentovali nielen svoj umelecký rukopis, ale aj našu školu. 
08.10.2019 07:54
TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 1.A
Vážení rodičia,oznamujeme Vám,že triedna schôdza rodičov žiakov 1.A triedy sa uskutoční dňa 11.10.2019 o 12:00 v 1.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti,prosím,konraktujte triednu profesorku Mgr. Forgáčovú
04.10.2019 12:05
VÝSTAVA - UMELECKÉ REMESLO
18. septembra 2019 sme slávnostne otvárali našu obľúbenú, putovnú výstavu, Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, v Horehronskom múzeu v Brezne. Nadšencov umenia bolo aj tentokrát neúrekom, čomu sa veľmi tešíme, ktorí sa prišli pozrieť na naše umelecké diela spájajúce minulosť a prítomnosť. Výstava bude otvorená pre verejnosť do 18. 10. 2019.
08.10.2019 08:25
VIDEOPREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY
Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia! V nasledujúcom linku môžete nazrieť do našej novej videoprezentácie školy, ktorá je modernejšia, výstižnejšia a bola prezentovaná na konferencii v Bratislave https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/2452391535043667/
25.09.2019 09:47
VYNIKAJÚCI ÚSPECH NAŠEJ ŠKOLY!
Súkromná škola umeleckého priemyslu sa dňa 23.9.2019 zúčastnila otváracej konferencie k Európskemu týždňu odborných zručností pod názvom "Budúcnosť vzdelávania pre trh práce". Konferencia sa konala v hoteli Austria tred v Bratislave a jej organizátorom bol ŠIOV v spolupráci MŠVVaŠ SR - sekciou celoživotného vzdelávania a MPSVaR SR. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia odborných zručností najlepších stredných škôl na Slovensku, do ktorej bolo vybraných len 20 škôl. Naša škola získala na prezentácii milé ocenenie ako škola, ktorá mala najkreatívnejší "stánok". Výhrou bola sladká odmena. Ďakujeme organizátorom za skvelú akciu.
25.09.2019 09:36
TRIEDNA SCHôDZA RODIČOV 4.A
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že triedna schôdza rodičov žiakov 4. A triedy sa uskutoční dňa 27. 9. 2019 o 12:00 hod. v 4.A triede. Účasť rodičov je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Švecovú.
13.09.2019 12:36
DNI MESTA V ŽARNOVICI
Milí žiaci, rodičia a priatelia! Zajtra, 6. 9. 2019, si môžete prísť pozrieť prezentáciu, výrobky a prácu našich študentov na Dni mesta Žarnovica. Počas dňa budú študenti praktizovať ukážky, najmä remeselných odborov. Môžete si prísť sami vyskúšať kováčske kladivo a vyhňu alebo vyraziť pamätnú mincu. Tešíme sa na Vás. 
05.09.2019 12:51
HEFAISTON 2019
Už každoročne patrí koniec augusta medzinárodnému kováčskemu stretnutiu na českom Helfštýne. Naša školská výprava pod vedením Ing. Zliechovca opäť zaujala všetkých nadšencov železa. Svoje silné ruky a umelecký talent predviedli p.majster Volentier, Rado Schlosser, Sebi Bielich, Mišo Grajciar a Matúš Gajdoš. Pozrite si sami, ako to tam vyzeralo.
05.09.2019 12:25
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
V pondelok, 2. septembra 2019, sa opäť otvorili brány našej školy, ktorá okrem vylepšených priestorov a vybavenia, zmenila aj svoj názov. Od 1. 9. 2019 používame názov Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši - Hámroch. Našťastie, študenti sa vrátili aj po prázdninách a tešia sa na nové skúsenosti a vedomosti. Našim novým prvákom prajeme veľa šťastia a úspechov v umeleckom cechu.
05.09.2019 12:17
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok) o 9:00 pred budovou školy. Žiaci ubytovaní na internáte sa môžu ubytovať 1. septembra 2019 (nedeľa) od 16:00. Tešíme sa na Vás
27.08.2019 09:03
PONUKA ZAMESTNANIA
Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši - Hámroch hľadá nových zamestnancov na pozíciu učiteľa/učiteľov odborných predmetov v študijných odboroch propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, fotografický dizajn. Požadované kvalifikačné predpoklady:- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,- pedagogická spôsobilosť,- kvalifikácia v oblasti výtvarného umenia, grafiky, multimediálnej tvorby, fotografie, príp. videotvorby...Prax v odbore vítaná, miesto je však vhodné aj pre absolventov.Nástup od 1. 9. 2019.Možnosť ubytovania, v prípade, že ste z ďaleka...Bližšie info na sekretariáte školy, príp. priamo u riaditeľa školy na tel. čísle 0917 281 203
27.08.2019 09:05
PONUKA ŠTÚDIA
Naša škola Vám ponúka jedinečnú príležitosť získať Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je platné na celom území SR a vďaka nemu si môžete otvoriť remeselne viazanú živnosť v danom odbore. Dĺžka kurzu je 500 hodín, z ktorých 350 strávite na praxi a 150 hodín sa venuje teórii. V prípade záujmu môžete kontaktovať sekretariát SSUŠ. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v priloženom plagáte.
27.08.2019 09:07