« Späť na aktuality (2019/2020)

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020 | Aktuality

V školskom roku 2019/2020 sa na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch bude záverečná skúška v odbore Zlatník-klenotník vykonávať administratívne.

Čo to teda znamená?

Záverečná skúška sa neuskutoční tak, ako sme boli zvyknutí, resp. neuskutoční sa vôbec. Známky na vysvedčení o záverečnej skúške sa budú vypočítavať zo známok za predchádzajúce štúdium.

Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Skupinu príbuzných predmetov určí riaditeľ školy na základe odporúčania predmetových komisií. Tie budú na našej škole zasadať v pondelok 27. 4. 2020. Informácie o tom, ktoré predmety sa budú zohľadňovať v hodnotení, poskytneme budúci týždeň.

RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy

Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva SR.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizaci…/